Vedtekter

Vedtekter gjeldede fra 15.03.2016

§ 1
Foreningens navn er Naustvollan Småbåthavn og ble stiftet i møte 26. oktober 2008

§ 2
Foreningens formål er å forestå disponering av havneområdet på Naustvollan innenfor de arealer som er til disposisjon, herunder utbygging og drift av småbåthavn, og å arbeide for å gjøre havneområdet trivelig og trygt for brukerne og innbyggerne i området.

§ 3
Foreningen er åpen for enhver som ønsker å stå tilsluttet som medlem. Den som eier naust/nausttomt eller disponerer båtplass har plikt til å være medlem.
Foreningen fører register over medlemmene i egen protokoll, hvor eierforhold og disposisjonsrett er beskrevet, og hvor alle overdragelser/salg skal registreres. Firma kan ikke være medlem.
Hvert medlem har 1 stemme.
Medlemmer som er bosatt i Averøy og omegn, skal ha prioritet ved tildeling av båtplass.
Medlemmer som ikke har båtplass, eller som ikke søker båtplass, kan være tilsluttet foreningen som støttemedlem.
Støttemedlemmer kan ikke pålegges dugnadsplikt, har ikke stemmerett på årsmøtet, opparbeider ikke ansiennitet, men oppebærer for øvrig de samme fordelene som øvrige medlemmer.
Styret utsteder et medlemsbevis til hvert enkelt medlem og støttemedlem hvor det blant annet går fram hvilke eier- og disposisjonsrettigheter det enkelte medlem har.

§ 4
Medlemmer er forpliktet av foreningens vedtekter og havnereglement, pålegg fra årsmøte og styre. Ved grove brudd på vedtekter og bestemmelser, kan styret suspendere det enkelte medlem. Vedtak om eksklusjon treffes av det første ordinære årsmøte etter at suspensjonsvedtak er truffet av styret. Angjeldende medlem kan påklage suspensjon til samme ordinære årsmøte. Den som er ekskludert er forpliktet til å selge sitt naust/sin nausttomt og til å stille sin båtplass til disposisjon for styret innen en frist som fastsettes av styret. Hvis den ekskluderte ikke overholder fristen, kan styret gjennomføre salg av naust/naustplass og frigjøre båtplass på en forsvarlig måte. I salgsoppgaven har styret rett til å trekke for ubetalte forpliktelser.
Det enkelte medlem plikter å holde sine eiendeler i en slik stand at risiko for skade unngås. Dersom et medlem volder skade på 3. manns eiendom, er det skadevolder som fullt ut er ansvarlig for denne skaden. Det enkelte medlem har også selv ansvar for å holde sine eiendeler forsikret. Foreningen er ikke ansvarlig for medlemmenes eiendeler.

§ 5
Ved opphør av medlemskap/eller ønske om å avslutte leieforhold til båtplass, går disposisjonsretten til båtplass tilbake til foreningen. Medlemmet skal da ha tilbakebetalt sitt innskudd så snart foreningen har gjort avtale med ny leier av båtplassen, og med tilsvarende verdi som ny leier må betale i innskudd.
Ved første gangs tildeling av båtplass gjelder ansiennitetsprinsippet. Ansiennitet regnes fra det tidspunkt vedkommende ble opptatt som ordinært medlem i laget. Ved tildeling av båtplass etter første gang må medlem sette seg på venteliste og denne dato gjelder som ansiennitet for tildeling. Allerede etablert venteliste pr. 02.03.14 omarbeides i forhold til ovenstående.
Uten hinder av foranstående prinsipp kan båtplass overføres mellom ektefeller, samboere, partnere og mellom generasjoner i rett oppad og nedad stigende linje samt ved salg av nausteiendom beliggende i havna.
Ved salg av naust/nausttomt fra et medlem til ett annet/nytt medlem skal overdragelsen godkjennes av styret. Godkjennelse kan ikke nektes uten saklig grunn. Nektelse kan ankes til årsmøte.
Medlem som avvikler sitt medlemskap skal returnere sitt medlemsbevis til foreningens styre.
Framleie av båtplass skal skje gjennom medlem som disponerer plassen. Styret utarbeider egne retningslinjer for utleie / framleie av båtplasser. Retningslinjene skal godkjennes av årsmøte.
Hvis medlem avslutter sitt medlemskap eller gir beskjed at båtplass kan overtas av andre gjelder følgende hvis båtplass har ligget ledig i min. to år:
Naustvollan Småbåthavn kan innløse maks en båtplass på samme tid og småbåtlaget kan enten leie ut denne eller fortsatt forsøke å legge denne bruksretten ut for salg. Hvis plass er utleid og det melder seg en interessent for å overta plassen må leieavtale sies opp med 1 mnd. varsel.
Hvis flere enn en plass ligger i kø i over to år for å bli overtatt av laget gjelder som prioritet liste for ledige båtplasser.

§ 6
Drift av havneområdet finansieres av en årskontingent som er lik for alle medlemmer og årsleie for båtplass. Disse utstedes på grunnlag av vedtak i årsmøte.

§ 7
Foreningen har anledning til å motta tilskudd og gaver fra ikke medlemmer eller offentlige etater til fremme av foreningens formål, uten forpliktelser til gjenytelser.

§ 8
Foreningens organer er:
Årsmøte
Medlemsmøte
Styret

§ 9
Årsmøte er foreningens høyeste myndighet. Det avholdes hvert år innen 31. mars. Medlemmene innkalles med 4 ukers varsel ved skriftlig innkalling. Styret innkaller til årsmøtet. Saker som medlem ønsker behandlet må være styret i hende 2 uker før ordinært årsmøte. Alle som er medlem har stemmerett i følge § 3. Medlem kan la seg representere ved fullmakt. Ordinært årsmøte skal behandle:
Årsberetning
Revidert regnskap
Styrets forslag til anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd
Eventuelle godtgjørelser til foreningens tillitsmenn
Forslag fra styret og eventuelle forslag fra medlem innkommet innen fastsatt frist
Fastsette kontingent og leiepriser for foreningens ytelser
Budsjett for kommende periode.
Valg
Sakspapirer sendes medlemmene minst 1 uke før ordinært årsmøte. Årsmøtet er beslutningsdyktig når den er innkalt på lovlig måte og innkallingen er godkjent av et flertall av de fremmøtte medlemmer. Dog må minst 4 av styrets medlemmer og 1/5 av medlemmene være tilstede. Beslutninger vedtas med alminnelig flertall, hvis ikke annet er bestemt. Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.
Årsmøtet ledes av en dirigent, og det føres protokoll av en sekretær. Disse to velges av møtet.

§ 10
Medlemsmøter er formaliserte møter som styret innkaller til dersom den daglige drift eller andre forhold har resultert i endrede forutsetninger i de budsjett som ble vedtatt på ordinær årsmøte. Medlemsmøtene kan også omfatte enhver sak/saker som styret vurderer som viktig i foreningens interesse og som en ønsker medlemmenes syn på. De saker som styret ønsker å fremlegge for drøftelse skal være angitt i innkallingen. Vedtak på medlemsmøter skal være rådgivende ovenfor styret. Styreleder leder medlemsmøter og sørger for at protokoll føres.

§ 11
Foreningen ledes av styret som skal bestå av:
1. Styreleder
2. Nestleder
3. Sekretær
4. Kasserer
5. 1ste styremedlem
6. Varamedlem

I år med oddetall er 2, 4 og 5 på valg (første gang 2011)
I år med partall er 1, 3 og 6 på valg (første gang 2012)

Revisorer: 2 personer, en på valg hvert år og velges for 1 år. ( første gang 2011)
Valgkomite: 3 personer, en på valg hvert år, velges for 3 år. (første gang 2011)

Styret skal ivareta foreningens interesser og skal avholde styremøter så ofte styreleder eller 2 styremedlemmer finner det nødvendig. Styremøter ledes av styreleder. Er styreleder fraværende ledes møtet av nestleder. Er begge fraværende, trer det styremedlem som har lengst ansiennitet inn som møteleder og fungerende styreleder. Vedtak i styremøter treffes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet utgjør styreleders dobbeltstemme utslaget. Styret skal føre protokoll over sine saker og vedtak, som arkiveres i likhet med korrespondanse og dokumenter. Styret kan opprette/ oppnevne arbeidsutvalg og ad-hoc komiteer, likeså sammenkalle medlemmene til sammenkomster/arrangementer.
Styret kan pålegge det enkelte medlem dugnadsplikt. Ved utleie av båtplass følger dugnadsplikten medlem som leier ut sin disponible plass. Styret kan også pålegge medlem å betale for manglende utført dugnad, såframt denne dugnad er varslet ved sirkulære/personlig henvendelse før utførelsen, eller i forbindelse med plutselige skader.

§ 12
Foreningen tegnes av styreleder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 13
Styret kan når det finner det nødvendig og skal når minst 1/5 av medlemmene skriftlig krever det, innkalle til ekstraordinært årsmøte. Innkalling skjer med minst 1 ukes skriftlig varsel og med opplysninger hvilke saker som står på dagsorden. Beslutninger treffes etter samme regler som ved ordinær årsmøte.

§ 14
Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtekter forelegges ordinært årsmøte gjennom styret innen den frist som er nevnt i § 10.
Vedtak fattes med 2/3 flertall.

§ 15
Oppløsning av foreningen kan kun skje med vedtak på 2 påfølgende årsmøter med minst 2/3 flertall, og kun når minst 1/2 – parten av medlemmene er tilstede. Innkallinger skal være skriftlig og det skal være utarbeidet forslag til premisser for disponering av foreningens aktiva og passive, disse skal følge med innkallingen.
Midlene som blir igjen etter at laget er avviklet, kan bare tildeles en organisasjon som driver på humanitært grunnlag.

§ 16
Foreningen kan meldes inn/ ut av forening, krets, forbund eller sammenslutning når dette fremmer foreningens mål og ordinært årsmøte vedtar dette.

§ 17
Tvist mellom medlemmer avgjøres av styret som voldgiftsorgan. Tvist mellom medlem og foreningen avgjøres ved voldgift.
Voldgiftsnemden skal bestå av 3 medlemmer, hvorav partene hver oppnevner 1. De 2 medlemmer som oppnevnes, velger det 3. medlemmet, som ikke behøver å være foreningsmedlem.
Uavhengig av ovenstående kan part i tvist påklage sin sak til ordinær årsmøte.

 

Vedtatt:
Årsmøtet 2016
15.03.2016