Havnereglement

Havnereglement
§ 1
Havnereglementet regulerer all ferdsel i og bruk av foreningens område på Naustvollan.
Havnereglementet ivaretas av Havnesjef oppnevnt av styret.

§ 2
Styret eller den de bemyndiger er foreningens utøvende myndighet.

§ 3
Alle medlemmer er pliktig til å holde seg orientert om gjeldende regler og holde seg til disse.

§ 4
Fortøyning tillates ikke utenom de faste båtplasser. Hver båteier er pålagt å følge med at båt og brygge er forsvarlig fortøyd og fendret til alle sider. Montering av fendere på brygger skal være utført iht. styrets til enhver tid gjeldende vedtak. Fendere skal være av en slik utførelse at bryggeanlegget framstår som en helhet. Tauverk og trosser skal ikke benyttes som fendere. Alle båter skal ha rykkdempere / fortøyningsfjærer på alle fortøyninger. Alle fortøyninger skal være stramme, slik at båten får bevege seg minst mulig.
Tilstanden til alle slitedeler sjekkes jevnlig. Dregger, lodd eller lignende tillates ikke brukt. Enhver eier av naust og/eller båtplass er forpliktet til å utføre et normalt vedlikehold av objektene og holde en slik orden at havneområdet fremstår som en enhet, uten skjemmende elementer av noe slag. Styret kan i spesielle tilfelle pålegge den enkelte å forsere vedlikeholdet for å ivareta fellesskapets interesser. Skulle slike pålegg ikke bli utført innen rimelig tid og etter gjentatte oppfordringer, kan styret besørge arbeidene utført for vedkommende sin regning.

§ 5
Fortøyning av båter i havna begrenses etter gjeldende prinsipp i forhold til utrigger:

  • 8 meter lengde for båtplass på 6 meter
  • 10 meter lengde for båtplass på 8 meter
  • 13 meter lengde for båtplass på 10 meter

Med lengde menes båtens totale lengde inkl. eventuell plattform bak og utstikk framfor baug.
Bredden kan ikke være bredere enn at det er plass til forsvarlig fendring på begge sider av båt innenfor båtplassens netto bredde.
Unntak:
Styret kan etter søknad innvilge dispensasjon samt leie ut på særskilte betingelser i enkelte saker.
De båter som pr. 01.03.2014 er for store ift. nye regler kan fortsatt ligge, men ved salg av bruksrett eller bytte av båt gjelder nye vedtekter.

§ 6
Oppsett av båter for vedlikehold er prioritert foreningens medlemmer. Vedlikehold skjer på de plasser som er beregnet for dette. Etter båtpuss skal det ryddes og avfall skal fjernes fra havna.

§ 7
All forsøpling av området er strengt forbudt, herunder sløying av fisk og kasting av fiskeavfall o.l. i havneområdet.
Det er ikke tillat å oppbevare private eiendeler på brygge/utriggere
Det skal holdes orden og renslighet på og ved brygger, kaier, naustanlegg og i området forøvrig.

§ 8
Skader som forårsakes eller oppdages på annen eiers båt/brygge skal rapporteres vedkommende snarest.

§ 9
Båtfører er ansvarlig for å holde maksimum 3 knop fart i havna.

§ 10
Båtopptrekket skal til enhver tid være ryddig og rent.
Det skal ikke parkeres båter, biler, tilhengere eller andre gjenstander i båtopptrekk uten at ansvarlig eier / person er tilstede.
Båtopptrekk er gratis kun for medlemmer

§ 11
De av medlemmene som leier/låner bort båtplass skal sørge for at leietaker er kjent med gjeldende havnereglement. Samtidig skal styret ha skriftlig orientering om leieforholdet. Gjestebåter benytter merkede gjesteplasser. Er gjesteplassene opptatt kan havnesjef kontaktes for om mulig å få anvist annen plass.

§ 12
Det påhviler hver enkelt medlem å holde ro og orden i havneområdet og at det ikke pågår støyende aktiviteter/virksomhet på kvelds- og nattetid.

§ 13
Parkering av biler må skje slik at området ikke sperres. Havneområdet skal ikke benyttes til lagring/hensetting av båter, biler, tilhengere eller andre gjenstander over lengre tid. Havnesjef skal kontaktes hvis det er spesielle behov. Hensatte gjenstander vil etter purring uten reaksjon, bli fjernet for eiers regning.

§ 14
Ved gjentatte overtredelser og brudd på havnereglementet kan styret, om pålegg ikke etterkommes, overfor årsmøtet fremme forslag om suspensjon etter vedtektenes bestemmelser.

 

Årsmøte 2016

Godkjent 15.03.2016